Adatvédelmi szabályzat

Főoldal  /  Adatvédelmi szabályzat

Az Ingatlan48 Alfa KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJAA Tájékoztató célja, hatályaA jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Ingatlan48 Alfa KFT. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A jelen Tájékoztató a Felhasználók/Vásárlók/Megrendelők által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ( Továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Továbbiakban: Ptk.), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Továbbiakban: Grtv.) rendelkezéseit.1.4     Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes Honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő - az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.1.5     Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal(ak)/ Ingatlan48 Alfa KFT adatkezelését szabályozza: Ingatlan48.hu1.6   A Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell a Ingatlan48 Alfa KFT -vel szerződéses jogviszonyban álló természetes személyekre, a velük kötött szerződésben és a titoktartási nyilatkozatban foglalt mértékben, továbbá biztosítani kell, hogy az érintett személyek a Szabályzatot a szükséges mértékben megismerjék.1.7     Az adatkezelési szabályzat elérhető az alábbi oldalról: Ingatlan48.huA papír alapú tájékoztató elérhető a 7630 Pécs, Koksz utca 82. Címen az Ingatlan48 Alfa KFT székhelyén.Telefonos ügyfélszolgálat esetében egy telefonos gépi hang egy rövid tájékoztatást ad, mellyel az ügyfél tájékoztatása megtörténik arról, hogy adatai milyen feltételek mellett kerülnek rögzítésre.1.8    A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.  1.9     A társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: folyamatban1.10   Az Adatkezelő elérhetőségei:          Név: Ingatlan48 Alfa Kft          Székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 82.          E-mail: iroda@ingatlan48.hu          Telefon: +3670/466-0279Fogalommeghatározások2.1  Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.2.2   Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.         A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül: a)       az Ingatlan48 Alfa KFT (székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 82.; nyilvántartja a Pécsi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 02-09-86295; adószáma: 26090922-2-02 ) a továbbiakban: AdatkezelőAz Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.   2.3    Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.2.4    Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.         A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozó(k) lehet(nek):a)   Ingatlan48 Alfa KFT (székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 82.; nyilvántartja a Pécsi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 02-09-86295; adószáma: 26090922-2-02; Továbbiakban: Adatfeldolgozó 1) valamint b)   nincs, Adatfeldolgozó 2). 2.5    Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett : ingatlan48.hu internetes oldal(ak).2.6   Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon.2.7     Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a 5.1 pontban meghatározott adatát.2.8  Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.2.9    Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.2.10  Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.2.11 az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.2.12  adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.2.13 egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.  A Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek3.1     A személyes adatokkezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”)

az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”)

pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”)

tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 89. cikke (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”)

kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).3.2    A személyes adatok különleges kategóriáinak kezeléseAz Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 9. cikkében foglaltak értelmében Adatkezelő a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat akkor kezelhet, amennyiben az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Az Adatkezelő egyedül törvényi kötelességből továbbítja a Felhasználó adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben az megfelelő jogalappal rendelkezik. Az adatkezelés típusai4.1.    Az ingatlan ügyviteli, illetve nyilvántartási típusú (adatállomány kialakítására irányuló) adatkezelést végez.4.2  Az ügyviteli típusú adatkezelés szorosan az ügy feldolgozásához kapcsolódik, alapvető rendeltetése az adott ügy lefolytatásához, az eljárás szereplőinek azonosításához és az ügy befejezéséhez szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli típusú adatkezelés során a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és az ügyviteli segédletekben szerepelnek, kezelésükre csak az alapul szolgáló irat selejtezéséig van lehetőség.4.3   A nyilvántartási típusú adatkezelés az előre meghatározott szempontok alapján gyűjtött személyes adatfajtákból strukturált adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt biztosítva az adatok különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, automatizált nyilvántartások esetében a lekérdezhetőségét (pl. szerződés-nyilvántartás). Az egyes ügyekkel összefüggésben gyűjtött adatok kezelése ebben az esetben elválik az alapeljárástól, az adatok kezelésének időtartamát az adatok kezelésére felhatalmazást adó törvény, vagy az érintett beleegyezésében foglaltak határozzák meg.Adatkezelés célja5.1    A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja az alábbiak:Személyes adatAz adatkezelés céljaFelhasználói névAzonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.JelszóA felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.Vezeték-és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.E-mail címKapcsolattartás.TelefonszámKapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.Számlázási név és címA szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.Szállítási név és címA házhoz szállítás lehetővé tétele.A vásárlás/regisztráció időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.A vásárlás/regisztráció kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.A személyes adatok célja lehet továbbá:Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások testreszabásának elősegítése, kényelmi funkciók igénybevétele.

statisztikák, elemzések készítése

egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése

közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés

egyedi esetekben nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése, részükre a nyeremény biztosítása

a Felhasználó kéréseire és kérdéseire való válaszadás során

a Felhasználóval kötött vagy Felhasználóra vonatkozó szerződés teljesítése vagy a Felhasználóval való vagy a Felhasználóra vonatkozó szerződéses tárgyalások lefolytatása során

nyilvántartások – így a Felhasználó személyes adatait tartalmazó nyilvántartások – készítése esetén

a Felhasználóval e-mail útján – vagy a Felhasználó engedélyétől függően – egyéb módon való kapcsolatfelvétel során, a Felhasználó érdeklődési körébe tartozó adatok és tájékoztatás, így klinikai vizsgálatokra és Cégünk vagy mások termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatás megadásával kapcsolatban

vizsgálati célokra, valamint programok, termékek, terápiák, szolgáltatások és tartalmak kutatása, fejlesztése és javítása érdekében

a Felhasználó alapvető érdekei vagy más személyek egészsége, biztonsága vagy jólléte védelme érdekében

a jogszabályok, bírói határozatok rendelkezései vagy más jogi természetű kötelezettségek betartása érdekében

A Ingatlan48 Alfa KFT egyéb törvényes érdekei érvényesítése során, kivéve, ha az ilyen adatfeldolgozás a Felhasználó jogainak vagy szabadságjogainak sérelmével járna

a Felhasználó által engedélyezett bármilyen más esetben.Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.5.2    Az érintettek köre: A webshop ingatlan48.hu weboldalon/ Ingatlan48 Alfa KFT.-nél regisztrált/vásárló valamennyi természetes személy.5.3    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.        „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”5.4   Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.5.5    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.5.6  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:         - postai úton a Ingatlan48 Alfa KFT. - 7630 Pécs, Koksz utca 82. címen,         - e-mail útján a iroda@ingatlan48.hu e-mail címen,         - telefonon a +3670/466-0279 számon.5.7  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján:„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti: név, email cím, telefonszám, számlázási adatok, szállítási adatok. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”5. 8  Tájékoztatjuk, hogyaz adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik

a rendelés teljesítéséhez/a Ingatlan48 Alfa KFT által nyújtott szolgáltatás(ok) igénybevételéhez elengedhetetlen a szükséges adatok rendelkezésre bocsátása.

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni/nem tudja a Ingatlan48 Alfa KFT szolgáltatását igénybe venni.6       Az igénybe vett adatfeldolgozók6.1     Szállítás6.1.1  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás6.1.2  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:Név: Ingatlan48 Alfa KFT.székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 82.honlap:  www.ingatlan48.huTelefon: 0670/466-0279 6.1.3 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.6.1.4 Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.6.1.5 Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.6.1.6 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart. 6.1.7 Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.6.2    Online fizetés6.2.1 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés6.2.2 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:„Tudomásul veszem, hogy a(z) Ingatlan48 Alfa Kft (7630 Pécs, Koksz utca 82.) adatkezelő által a http://ingatlan48.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: azon személyes adatok, melyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff”6.2.3 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.6.2.4 Az érintettek köre: Az online vásárlást kérő valamennyi érintett.6.2.5 Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett visszaélések ellenőrzése.6.2.6 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.6.2.7 Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.6.3    Tárhely-szolgáltató6.3.1 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás6.3.2 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:Név: Webrakéta Kft.székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi út 12. Fsz. 2.honlap:   webraketa.huTelefon: 0630/373-87066.3.3  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.6.3.4 Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.6.3.5 Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.6.3.6 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.6.3.7  Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.7.      Cookie-k (sütik) kezelése7.1    A cookie egy kisméretű fájl, mely csak betűket és számokat tartalmaz, és ami egy felhasználó számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.7.2     Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében foglaltak szerint a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók a természetes személyes profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. Ezért Adatkezelő a Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén alkalmaz cookie-kat. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 7.2    Az Adatkezelők személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).7.3  A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.8       Google AdWords konverziókövetés használata8.1    A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).8.2 Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot.8.3   Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.8.4   Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.8.5   Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.8.6    Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.8.7    További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/ 9     A Google Analytics alkalmazása9.1 Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.9.2 A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.9.3 A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.9.4 A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu10      Hírlevél, eDM tevékenység, kupon10.1   A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.10.2   Továbbá Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.10.3   A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.10.4    A jelen 10 pontban meghatározott eljárás, illetve tevékenység során az adatkezelő által kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:Személyes adatAz adatkezelés céljaNév, e-mail cím.Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.A feliratkozás időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.A feliratkozás kori IP címTechnikai művelet végrehajtása.10.5    Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.10.6     Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.10.7  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.10.8    Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban10.9   Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.10.10   Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,• tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. 10.11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:         - postai úton a Ingatlan48 Alfa Kft. – 7630 Pécs, Koksz utca 82.,         - e-mail útján a iroda@ingatlan48.hu e-mail címen,         - telefonon a 0670/466-0279-os számon. 10.12  Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 10.13 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:„A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.”10.14. Tájékoztatjuk, hogy• az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik.• hírlevél küldéséhez elengedhetetlen a szükséges adatok szolgáltatása• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.11      Kamerával történő vagyonvédelmi megfigyelés adatkezeléseAdatkezelő területén kamerarendszer üzemel, az üzemeltetést Adatfeldolgozó végzi.Azon területekre, amelyek elektronikus rögzítő berendezéssel ellátott kamerák által megfigyeltek, a kamerás megfigyelés tényéről tájékoztató, figyelmeztető táblát kell elhelyezni.11.1  A megfigyelési adatok megismeréseA megfigyelő rendszer által rögzített adatokhoz:· a társaság ügyvezetője vagy általa kijelölt személy· a bírósági vagy más hatósági eljárásban történő felhasználás érdekében a bíróság, az eljárásra illetékes más hatóság férhet hozzá.Az adatot olyan zárt rendszerben illetve olyan eljárással kell kimenteni, amelyben biztosított, hogy azt a kimentésében közreműködők nem ismerhetik meg.11.2  A megfigyelési adatok törléseAmennyiben a kép-, vagy képfelvétel megőrzésének idején belül a rögzítéssel érintett személy jogának vagy jogos érdekének igazolásával kéri az adat megsemmisítésének elhalasztását, a megjelölt adatot ki kell menteni és át kell adni a belső adatvédelmi felelősnek.Az adat kiszolgáltatására irányuló bírósági, más hatósági megkeresésig, de legkésőbb az érintett személy kérelmének beérkezésétől számított 30 napig változatlan tartalommal a kimentett adatokat meg kell őrizni.Ha a 30 nap időtartam alatt bíróság vagy más hatóság nem kéri az adat kiadását, azt meg kell semmisíteni.adatkezelés célja: Vagyonvédelmi célú kamerafigyeléskezelt adatok köre: az érintett képmása,adatkezelés jogalapja:         - törvényi felhatalmazás-a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30 § (2) bekezdés és 31. § (2) bekezdés.adattárolás határideje: - általánosan a rögzítéstől számított három munkanap.adattárolás módja: elektronikus eszközön12.     Álláshirdetésre jelentkezésA Ingatlan48 Alfa Kft., mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, és azt követően fél/egy évig munkaerő- kiválasztási célból kezeli az Ön által megadott személyes adatokat.Az érintettek köre: A Ingatlan48 Alfa Kft.,. által meghirdetett állás betöltése céljából, a A Ingatlan48 Alfa Kft., Kft. részére pályázatot benyújtó természetes személy.A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.Az adatkezelés célja: a A Ingatlan48 Alfa Kft., -nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulásaAz adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a pályázat benyújtásától számított fél/egy év.Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud jelentkezni az Ingatlan48 Alfa Kft., Kft. által közzétett állásajánlatokra.13      Panaszkezelés13.1  A panaszkezelés során kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:Személyes adatAz adatkezelés céljaVezeték-és keresztnévAzonosítás, kapcsolattartás.E-mail címKapcsolattartás.TelefonszámKapcsolattartás.Számlázási név és címAzonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.13.2   Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló a A Ingatlan48 Alfa Kft., szolgáltatását igénybe vevő és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi természetes személy.13.3  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.13.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 13.5 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.13.6  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:         - postai úton a Ingatlan48 Alfa Kft. – 7630 Pécs, Koksz utca 82.,         - e-mail útján iroda@ingatlan48.hu e-mail címen,         - telefonon a 0670/466-0279 számon.13.7 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.13.8  Tájékoztatjuk, hogy• a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapszik.• a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok megadása.• szükséges továbbá megadni a személyes adatokat ahhoz, hogy panaszát kezelni tudjuk.• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.14       Közösségi oldalak14.1 A kezelt adatok köre: A A Ingatlan48 Alfa Kft. által a közösségi médiában történő megnyilvánulásokkal összefüggésben az érintettek által tett valamennyi személyes adat, különös tekintettel a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált nevük, illetve a felhasználók nyilvános profilképe.14.2 Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.14.3 Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.14.4  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.14.5  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.15     Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések15.1  Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.15.2 Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.15.3  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.15.4  Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.15.5  A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.16      Az érintettek jogai16.1 A hozzáférés jogaFelhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az egészségi állapotára vonatkozó személyes adatokhoz – mint például a diagnózis, a vizsgálati leletek, a kezelőorvosok véleményei, valamint a kezeléseket és a beavatkozásokat tartalmazó egészségügyi dokumentációk – hozzáférjen. Adatkezelő biztosítja a jogot a Felhasználó számára, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik, a személyes adatok címzettjeit, azt, hogy a személyes adatok automatizált kezelése milyen logika alapján történt, valamint azt, hogy az adatkezelés – legalább abban az esetben, amikor az profilalkotásra épül – milyen következményekkel járhat, továbbá hogy minderről tájékoztatást kapjon.Ha az adatkezelő nagy mennyiségű információt kezel az érintettre vonatkozóan, kérheti az érintettet, hogy az információk közlését megelőzően pontosítsa, hogy kérése mely információkra vagy mely adatkezelési tevékenységekre vonatkozik.16.2  A helyesbítéshez való jogFelhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.16.3   A törléshez való jogFelhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.16.4  Az elfeledtetéshez való jogHa az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.16.5   Az adatkezelés korlátozásához való jogFelhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:• Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;• az adatkezelés jogellenes, és Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;• Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Felhasználó jogos indokaival szemben.16.6   Az adathordozhatósághoz való jogFelhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.16.7  A tiltakozáshoz való jogFelhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.16.8  Tiltakozás közvetlen üzletszerzés eseténHa a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.16.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotástFelhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: • Felhasználó és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Felhasználó jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy • Felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapszik.17      Intézkedési határidőAz adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót.Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.18      Az adatkezelés biztonsága18.1 Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.18.2 A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket alkalmazza az Adatkezelő:az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatók;

a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;

a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;

az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;

 amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza az Adatkezelő18.3  A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza az Adatkezelő:az adatkezelés során használt számítógépek a társaság tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a társaság;a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal- legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről Adatkezelő rendszeresen gondoskodik;

az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;

 a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;

amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;

 a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel kerüli el a társaság az adatvesztést;

 a személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést végez, a mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik, és mágneses adathordozóra történik;

a lementett adatokat tároló mágneses adathordozó az erre a célra kialakított páncéldobozban tűzbiztos helyen és módon tárolt;

a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;

a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.19      Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensrőlHa az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.20       Az adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnakAz adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.21       PanasztételAz adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Telefon: +36 -1-391-1400Fax: +36-1-391-1410E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huAz érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat.22      EgyébAz Adatkezelő fenntartja a jogát arra, hogy adatvédelmi politikáját és egyben a jelen Szabályzat tartalmát az általa nyújtott szolgáltatások változása esetén, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, illetve a szakmai irányú állásfoglalásoknak megfelelően, egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az érintett felhasználó a szolgáltatás (levelező felület, hírlevélre történő feliratkozás) használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak kezelését érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés lényegi feltételei is megváltoznak, a Társaság külön kéri az érintett hozzájárulását a módosításhoz.